Cập nhật số điểm của Việt Nam T11/2017

Việc tính toán điểm số OGP của các quốc gia được thực hiện dựa trên rất nhiều bộ số liệu, công cụ khác nhau. Hàng năm số điểm này cũng có những thay đổi nhất định phụ thuộc vào tình hình thay đổi chính sách, tình hình dân chủ, sự tham gia của người dân…của mỗi quốc gia.

Để cập nhật số điểm đến tháng 11/2017 của Việt Nam, xin mời Quí vị xem link: https://goo.gl/5WLdiA

[embeddoc url=”http://ogpvietnam.org/wp-content/uploads/2018/04/Eligibility-scores-OGP-Group-meeting-29.01.2018-to-send-to-members.pdf” download=”all”]