Thủ tướng: Xây dựng Chính phủ điện tử phải gắn liền vai trò người đứng đầu

Phát biểu tại diễn đàn, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, cách mạng công nghiệp 4.0 là cơ hội lịch sử song cũng đầy thách thức đối với công cuộc cải cách và phát triển đất nước.

Để không bỏ lỡ cơ hội này, trước hết, Chính phủ phải tự đổi mới, chuyển đổi để trở thành một Chính phủ của thời đại 4.0, có đủ năng lực quản trị phát triển quốc gia trong thời đại số.

Từ năm 2000, Việt Nam đã bắt tay xây dựng Chính phủ điện tử gắn với quá trình đổi mới thể chế và cải cách nền hành chính, đến nay đã có những kết quả nhất định. Hầu hết các bộ, ngành, địa phương đã có những ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành.

Theo Thủ tướng, việc xây dựng Chính phủ điện tử phải gắn liền với vai trò của người đứng đầu, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính, bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

Do vậy, “Việt Nam đang thiết lập Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử do Thủ tướng Chính phủ là Chủ tịch trực tiếp chỉ đạo; các thành viên Ủy ban là các Bộ trưởng các bộ liên quan trực tiếp tới các nhiệm vụ trong xây dựng Chính phủ điện tử, đồng thời có sự tham gia của đại diện cho khu vực tư nhân để phát huy hiệu quả hợp tác công-tư trong triển khai thực hiện nhiệm vụ này” – Thủ tướng cho hay.

Quan điểm của người đứng đầu Chính phủ là “Hành động nhanh, kết quả lớn, làm đâu chắc đấy”; “nghĩ lớn, nghĩ tổng thể nhưng bắt đầu từ những việc nhỏ nhất nhưng có hiệu quả lớn”.

Chính phủ đã giao Văn phòng Chính phủ chủ trì soạn thảo Nghị quyết của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2018-2020, định hướng đến 2025. Nghị quyết cần xác định rõ mục tiêu, hiệu quả thực thi, tránh tình trạng làm hình thức mà không bảo đảm yêu cầu.

Nghị quyết cũng giao nhiệm vụ cho bộ, ngành, địa phương. Thủ tướng đề nghị sớm hoàn thiện và nâng cao chất lượng thể chế pháp luật, chính sách nền tảng cho xây dựng Chính phủ điện tử.

“Muốn làm cách mạng thành công, trước hết phải xây dựng được lực lượng cách mạng. Nguồn nhân lực thông minh cộng với sự sáng tạo là đầu tầu cho sự phát triển kinh tế trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0”- Thủ tướng nhấn mạnh.

Vietnam ICT Summit 2018 tập trung thảo luận theo 3 chuyên đề chính, bao gồm: chính phủ số, kinh tế số và hạ tầng số.