Lễ ký kết hợp tác dự án “Thúc đẩy Sáng kiến Đối tác Chính phủ mở (OGP) để phòng, chống tham nhũng hiệu quả ở Việt Nam”

Ngày 18/01/2019 tại Hà Nội đã diễn ra lễ ký kết hợp tác dự án “Thúc đẩy Sáng kiến Đối tác Chính phủ mở (OGP) để phòng, chống tham nhũng hiệu quả ở Việt Nam” giai đoạn 2019-2020 giữa Đại sứ quán Phần lan và Tổ chức Hướng tới Minh bạch (TT). Trong giai đoạn này, dự án tập trung vào những hoạt động:

  • Tăng cường gắn kết các cơ quan nhà nước vào quá trình thúc đẩy OGP tại Việt Nam;
  • Tiếp tục xây dựng bằng chứng về OGP và trang thông tin điện tử về OGP Việt Nam;
  • Tiếp tục tăng cường năng lực cho CSOs về OGP;
  • Hỗ trợ xây dựng các nghị định hướng dẫn của Luật PCTN vừa được QH thông qua, tập trung vào nội dung “Công khai tài sản”, một trong bốn tiêu chí tính điểm hợp lệ của OGP.

Tham gia lễ ký kết có Ngài Kari Kahiluoto  – Đại sứ Phần Lan tại Việt Nam, Ngài Kimmo Lähdevirta – cựu Đại sứ Phần Lan tại Việt Nam, Bà Nguyễn Thị Kiều Viễn – Giám đốc TT, cùng một số cán bộ, nhân viên đang làm việc tại Đại sứ quán Phần Lan.

Đại sứ Phần Lan Kari Kahiluoto bắt tay bà Nguyễn Thị Kiều Viễn