Báo cáo Chính phủ mở thúc đẩy bình quyền

Sáng kiến Đối tác Chính phủ mở (OGP) được khởi động từ năm 2011 nhưng tính đến năm 2018, chỉ có khoảng 0.1% các cam kết trong OGP có liên quan đến giới. Các nghiên cứu không chính thức cho thấy phụ nữ và các tổ chức đại diện cho phụ nữ ít được mời tham gia vào các hoạt động, dù là trong vai trò của người ra quyết định, đại diện xã hội dân sự hay đầu mối liên hệ. Những cam kết có chú trọng đến vấn đề giới lại thường thiếu tham vọng, tính cụ thể và thiếu hoàn thiện.

Để giải quyết vấn đề này, Sáng kiến Chính phủ mở thúc đẩy bình quyền đã được ra đời trong năm 2017-2018 dựa trên cơ sở của Sáng kiến Đối tác Chính phủ mở. Sáng kiến này sử dụng nghiên cứu và hành động để khuyến khích chính phủ cũng như các tổ chức xã hội dân sự áp dụng những cách tiếp cận công bằng và bình đẳng nhằm thúc đẩy tính minh bạch, sự tham gia và trách nhiệm giải trình từ chính phủ cũng như đảm bảo rằng chính phủ đáp ứng nhu cầu đa dạng và theo giới của mọi công dân.

OGP Việt Nam đã biên dịch và hân hạnh giới thiệu báo cáo về Chính phủ mở thúc đẩy bình quyền.

Báo cáo này cung cấp những phân tích, phát hiện mới cùng với các đề xuất tập trung vào việc triển khai tiến trình chính phủ mở có sự tham gia một cách nhạy cảm giới, thay đổi nhận thức về giới và phạm vi của các cam kết trong tương lai.

Để tìm hiểu thêm, xin mời tải xuống tài liệu: Tiếng ViệtTiếng Anh