Pháp luật về tiếp cận thông tin ở Việt Nam

Hệ thống pháp luật đảm bảo quyền tiếp cận thông tin của người dân và trách nhiệm cung cấp thông tin của các cơ quan công quyền mới chỉ manh nha bắt đầu từ năm 1998 với Nghị định của Chính phủ số 29/1998/NĐ-CP ngày 11 tháng 05…