Các kết quả ban đầu của Sáng kiến Đối tác Chính phủ mở (Phần 1)

Vào năm 2016, năm thứ năm của OGP, cộng đồng tham gia chính phủ mở ngày càng mong muốn tìm hiểu đóng góp của OGP trong việc cải thiện hiệu quả của chính phủ và hoạch định chính sách – từ đó mang lại tác động thực sự trong cuộc sống của người dân. Thay đổi văn hóa của các chính phủ theo hướng cởi mở, tạo điều kiện tham gia cho các bên liên quan, đáp ứng và có trách nhiệm giải trình là một dự án đầy tham vọng và cần ghi nhớ rằng các cam kết OGP thường là các bước để hướng tới chương trình cải cách lớn hơn. Tuy vậy, đây cũng là thời điểm phù hợp để bắt đầu nhìn lại những kết quả đạt được từ một số cải cách ban đầu và đánh giá người dân đã được hưởng lợi từ quá trình đó hay chưa.
Với mục tiêu đó, đầu năm 2016, Bộ phận Hỗ trợ OGP đã phát hành thư mời nộp hồ sơ đề xuất để thực hiện một nghiên cứu về kết quả của các cam kết OGP, đánh giá tiến độ và những tiến triển gần đây cũng như xem xét lợi ích mà những cam kết này mang lại cho các bên liên quan khác nhau. Một nhóm cải cách ban đầu đã hoàn thành và có tiềm năng mang lại tác động biến chuyển từ các Kế hoạch hành động quốc gia đệ trình năm 2011 và 2012 đã được đưa vào danh sách ngắn để các nhà nghiên cứu lựa chọn. Đồng thời, những cam kết từ các kế hoạch tiếp theo với những tiến triển bước đầu cũng sẽ được đánh giá về những kết quả đạt được cho đối tượng thụ hưởng dự kiến.
Quá trình nghiên cứu, đánh giá đã cho kết quả lựa chọn là bảy sáng kiến cải cách trong các lĩnh vực khác nhau và liên quan đến một loạt chủ đề chính phủ mở. Mỗi câu chuyện đều minh họa những tiến triển có thể đo lường được và giá trị gia tăng từ quá trình hợp tác giữa chính phủ và xã hội dân sự, yếu tố trung tâm của OGP. Các câu chuyện cũng cho thấy tầm quan trọng của quyết tâm chính trị, sự ủng hộ của Chính phủ, nguồn lực và yêu cầu trách nhiệm giải trình để đảm bảo các cải cách thực sự đi vào cuộc sống và duy trì bền vững trong tương lai, qua đó tạo ra tác động ở phạm vi rộng hơn đối với người dân. Để tìm hiểu thêm, xin mời download tài liệu “Các kết quả ban đầu của Sáng kiến Đối tác Chính phủ mở” tại đây.