BÁO CÁO Nghiên cứu về khả năng tham gia Sáng kiến Đối tác Chính phủ mở (OGP) của Việt Nam 2016

OGP là một trong những sáng kiến quốc tế nổi bật nhất hiện nay trong lĩnh vực thúc đẩy quản trị minh bạch với 70 quốc gia thành viên (tính đến tháng 8/2016). Mục đích của OGP là hỗ trợ các chính phủ đưa ra những cam kết cụ thể nhằm thúc đẩy tính minh bạch, trao quyền cho công dân, đấu tranh chống tham nhũng và phát huy công nghệ thông tin hiện đại để cải thiện hoạt động quản trị nhà nước.
Tại Việt Nam, Trung tâm Nghiên cứu Quản trị Xã hội (CENSOGOR) trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và tổ chức Hướng tới Minh bạch (TT) là hai tổ chức tiên phong tìm hiểu về OGP. Từ năm 2014 đến nay, TT đã giới thiệu về OGP và đưa ra các thảo luận nhằm tìm hiểu mối liên hệ giữa OGP với các vấn đề phát triển của Việt Nam. Tinh thần và những nguyên tắc cốt lõi của OGP đã thu hút và truyền cảm hứng cho đại diện của 17 tổ chức phi chính phủ Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực thúc đẩy minh bạch, liêm chính và củng cố sự tham gia của người dân trong cuộc họp mặt về chủ đề minh bạch ở Cúc Phương được tổ chức tại Việt Nam lần đầu tiên vào tháng 4/2014 . Sau cuộc họp này, một nhóm hoạt động tình nguyện nhằm thúc đẩy Chính Phủ Mở tại Việt Nam đã ra đời (gọi tắt là Nhóm làm việc thúc đẩy OGP).

Để tìm hiểu sâu hơn xin mời quí vị xem chi tiết tại: OGP-feasibility-study-Internal-Report-VN-FINAL