Khóa học online về Chính phủ mở – Tháng 5/2018

Đại học Công nghệ Delft mở khóa học online về chính phủ mở. Khóa học bắt đầu từ 28/5/2018, kéo dài trong 5 tuần. Khóa học này giúp học viên nắm bắt các nguyên tắc chính xung quanh chính phủ mở và tạo cơ hội để học viên…