Khóa học online về Chính phủ mở – Tháng 5/2018

Đại học Công nghệ Delft mở khóa học online về chính phủ mở. Khóa học bắt đầu từ 28/5/2018, kéo dài trong 5 tuần.

Khóa học này giúp học viên nắm bắt các nguyên tắc chính xung quanh chính phủ mở và tạo cơ hội để học viên tham gia các thảo luận, phân tích trực tuyến về các chủ đề xung quanh chính phủ mở. Nội dung cơ bản của khóa học gồm: Các khái niệm cơ bản liên quan đến Chính phủ Mở và Chính phủ Mở; Dữ liệu Làm thế nào để phân tích và thảo luận về các lợi ích, rào cản và những ảnh hưởng tiêu cực tiềm ẩn của một trường hợp cụ thể của chính phủ mở; Làm thế nào để phân tích các giá trị công và thực tiễn tốt nhất liên quan đến chính phủ mở; Cách áp dụng các nguyên tắc của chính phủ mở trong các tình huống khác nhau; Làm thế nào để hiểu được những tác động tiêu cực và tích cực của chính phủ mở.

Các tài liệu khóa học của khóa học này là Bản quyền thuộc Đại học Công nghệ Delft và được cấp phép theo giấy phép bản quyền mở quốc tế CC-BY-NC-SA 4.0.

Click để biết thêm chi tiết.