Hỗ trợ phát triển bền vững bằng dữ liệu mở

Là tài liệu sách trắng do Viện Dữ liệu Mở – ODI (Open Data Institute) và Đối tác Dữ liệu Mở – POD (Parternership for Open Data) xuất bản năm 2015.
Tài liệu chỉ ra 12 ví dụ điển hình ứng dụng dữ liệu mở ở các quốc gia khác nhau trên thế giới trong thời gian vừa qua để giải quyết các vấn đề tại các quốc gia, cả về kinh tế, xã hội và môi trường. Tài liệu cũng nêu rõ, để đạt được các mục tiêu phát triển bền vững – SDG (Sustainable Development Goals) của Liên hiệp quốc cho các chương trình phát triển sau năm 2015, “các chính phủ, các nhà tài trợ và các NGO (quốc tế) – với sự hỗ trợ của các nhà nghiên cứu, xã hội dân sự và giới công nghiệp – có thể áp dụng dữ liệu mở để giúp làm cho các SDG thành hiện thực:
  1. Đạt được đồng thuận toàn cầu xung quanh các nguyên tắc và các tiêu chuẩn, ấy là ‘mở mặc định’, sử dụng Nhóm Làm việc Dữ liệu mở ODWG (Open Data Working Group) của Đối tác Chính phủ Mở – OGP (Open Government Partnership) như là diễn đàn toàn cầu để thảo luận.
  2. Nhúng dữ liệu mở vào các thỏa thuận cấp vốn, đảm bảo dữ liệu phù hợp, chất lượng cao được thu thập để báo cáo cho các SDG. Các nhà cấp vốn cần chỉ thị dữ liệu có liên quan tới hiệu năng các dịch vụ, và dữ liệu được sản xuất như là kết quả của hoạt động được cấp vốn, sẽ được phát hành như là dữ liệu mở.
  3. Xây dựng đối tác toàn cầu vì dữ liệu mở bền vững, sao cho các nhóm khắp các khu vực công và tư có thể làm việc cùng nhau để xây dựng sự cung ứng và nhu cầu bền vững về dữ liệu trong thế giới đang phát triển. ODI hỗ trợ đề xuất của Liên hiệp quốc đối với Đối tác Toàn cầu Dữ liệu Bền vũng (Global Partnership for Sustainable Data), nó cần phải bao gồm những người sử dụng dữ liệu và khu vực tư nhân để nuôi dưỡng sự chuyển giao công nghệ, phát triển chính sách và chia sẻ tri thức toàn cầu”.
Bạn có thể tải về bản dịch sang tiếng Việt có 40 trang tại địa chỉ:
Nguồn: letrungnghia.mangvn.org