Hướng dẫn xây dựng Chính phủ Mở: QUYỀN TIẾP CẬN THÔNG TIN

Giới thiệu Về Sáng kiến Đối tác Chính phủ Mở Trọng tâm của Sáng kiến Chính phủ Mở (Open Government Partnership – OGP) là các ý tưởng về tính minh bạch, sự tham gia của người dân và trách nhiệm giải trình. Các khái niệm này được tạm…