Tài liệu giới thiệu Sáng kiến Đối tác Chính phủ Mở

Để giới thiệu Sáng kiến Đối tác Chính phủ Mở tới các tổ chức trong và ngoài nhà nước, các cơ quan Đảng, Quốc hội và Chính phủ cũng như toàn thể các cá nhân trong xã hội, Tổ chức Hướng tới Minh bạch đã xây dựng một tài liệu 3 trang khái quát về Sáng kiến này. Trong tài liệu này, độc giả có thể tìm được những thông tin như: Đối tác Chính phủ Mở và các nguyên tắc; Phương thức quản trị và cơ cấu hỗ trợ của Đối tác Chính phủ Mở; Làm thế nào để Việt Nam tham gia vào Sáng kiến Đối tác Chính phủ Mở; Một số kinh nghiệm của các quốc gia trên thế giới…

Để tìm hiểu thêm, xin mời download tại đây.