Bộ công cụ tăng cường Lập pháp Mở

Bộ công cụ này được biên soạn dưới sự bảo trợ của Nhóm Công tác Lập pháp mở (Legislative Openness Working Group), do Quốc hội Chile và Viện Dân chủ Quốc gia (NDI) đồng chủ trì. Bản thảo đầu tiên do ông Andrew Mandelbaum (NDI) biên soạn với sự trợ giúp của Bộ phận Hỗ trợ thuộc Sáng kiến Chính phủ mở (OGP). Bộ công cụ nhằm cung cấp kiến thức về các cam kết Nghị viện mở trong khuôn khổ hoạt động của LOWG. Vui lòng truy cập trang web openparltoolkit.org để tải toàn văn tài liệu. Bộ công cụ sẽ thường xuyên được cập nhật trong việc thực hiện cam kết lập pháp mở.

Phiên bản Tiếng Việt được dịch bởi Tổ chức Hướng tới Minh bạch tại Việt Nam, nội dung chi tiết tham khảo tại đây.