Cải thiện dịch vụ công: Cẩm nang xây dựng các cam kết OGP

Các dịch vụ công chất lượng tốt là yếu tố then chốt trong đời sống của mỗi công dân, và đảm bảo việc cung cấp các dịch vụ đó là một chức năng thiết yếu của chính phủ. Tuy nhiên, không phải chỉ chính phủ mới đảm nhận chức năng này; kinh nghiệm và bằng chứng tích lũy được trong nhiều thập kỷ qua cho thấy công dân và xã hội dân sự cũng có vai trò quan trọng trong việc cải thiện, cung cấp dịch vụ công và thực hiện các mục tiêu xã hội. Cải cách chính phủ mở có tiềm năng cải thiện các dịch vụ hiện có, đồng thời mở ra những sáng kiến, tri thức và kỹ năng tìm kiếm những giải pháp mới cho các vấn đề xã hội.

Điều này được thể hiện trong Thách thức Lớn đầu tiên của chương trình Đối tác Chính phủ Mở. Thách thức này được đặt ra trong các điều khoản của OGP về Quản trị:

Cải thiện dịch vụ công – Các phương sách nhắm tới toàn bộ hệ thống dịch vụ công dân bao gồm y tế, giáo dục, tư pháp hình sự, nước, điện, viễn thông và bất cứ lĩnh vực dịch vụ nào khác có liên quan, bằng cách thúc đẩy cải thiện dịch vụ công hoặc thúc đẩy sự đổi mới của khu vực tư nhân.”

Trong năm năm tới, cần có thêm nhiều cam kết tập trung vào việc cung cấp dịch vụ và quan tâm rộng hơn tới những vấn đề được đề cập trong Các Mục Tiêu Phát Triển Bền Vững (bên cạnh mục tiêu số 16 của SDG – mục tiêu về quản trị) như y tế, giáo dục, khí hậu, v.v.” – OGP Strategic Refresh

Tài liệu này sẽ hướng dẫn cách xây dựng những cam kết mạnh mẽ và tham vọng về cung cấp dịch vụ công, bao gồm:

  • Lý do tiến hành cải cách dịch vụ công mở
  • Hướng dẫn xây dựng các cam kết dịch vụ công mở
  • Những đặc điểm của cam kết dịch vụ công mở
  • Cam kết mẫu về dịch vụ công mở, bao gồm các khuyến nghị, tài liệu, và ví dụ thực tiễn.

Tài liệu này được phát triển dựa trên chương Dịch vụ công của Cẩm nang Chính phủ Mở (OpenGovGuide), do Twaweza và Involve viết năm 2013

Phiên bản tiếng Anh xin mời download tại đây

Phiên bản tiếng Việt được dịch bởi Tổ chức Hướng tới Minh bạch, xin mời download tại đây.