‘Chúng ta có thể cải thiện nông nghiệp, thực phẩm và dinh dưỡng với dữ liệu mở như thế nào?’

Là tài liệu của Viện Dữ liệu Mở – ODI (Open Data Institute) và tổ chức Dữ liệu Mở Toàn cầu về Nông nghiệp và Dinh dưỡng – GODAN (Global Open Data for Agriculture and Nutrition) xuất bản năm 2015.
Tài liệu “nhấn mạnh 3 cách thức đặc thù dữ liệu mở có thể giúp giải quyết các vấn đề thực tế trong các lĩnh vực nông nghiệp và dinh dưỡng:
  1. Xúc tác cho việc ra quyết định hiệu lực và hiệu quả hơn
  2. Nuôi dưỡng sự cách tân để làm lợi cho mọi người
  3. Dẫn lái sự thay đổi tổ chức và lĩnh vực qua sự minh bạch”
Tài liệu đưa ra “…14 trường hợp điển hình chỉ ra cách dữ liệu mở có thể là hữu dụng trong các giai đoạn khác nhau của sản xuất và tiêu dùng nông nghiệpthực phẩm”.
Tài liệu có lẽ sẽ giúp ích nhiều cho những ai muốn làm ‘Nông nghiệp Thông minh’.
Bản dịch sang tiếng Việt có 44 trang, có thể tải về tự do tại địa chỉ:
https://www.dropbox.com/s/jga96afvuitajk8/266804331-How-can-we-improve-agriculture-food-and-nutrition-with-open-data-Vi-21022018.pdf?dl=0
Nguồn: https://letrungnghia.mangvn.org/