Từ thông tin đến trao quyền

Công trình nghiên cứu trình bày trong ấn phẩm này do Hivos ủy thác thực hiện và được Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Quốc tế tại Ottawa, Canada tài trợ thông qua Sáng kiến Đối tác Chính phủ Mở (OGP).

Mục đích của nghiên cứu nhằm:

  • Cung cấp một phân tích chuyên sâu cho cộng đồng OGP rộng lớn hơn về cách thức thực hiện của các quốc gia thành viên OGP nhằm thúc đẩy sự tham gia của xã hội dân sự (XHDS);
  • Cung cấp thông tin cho các thành viên Bộ phận Hỗ trợ OGP và Ban chỉ đạo OGP về những lĩnh vực có thể cải thiện trong công tác hướng dẫn và hỗ trợ.

Nhóm nghiên cứu đã xây dựng một phương pháp luận và tiến hành một nghiên cứu độc lập về OGP. Tất cả các phát hiện trình bày trong báo cáo này là kết quả nỗ lực của nhóm nghiên cứu và nên được hiểu là khuyến nghị của bên thứ ba đối với các cơ quan quản lý Sáng kiến Đối tác Chính phủ Mở.

Bản tiếng anh của ấn phẩm xin đọc tại đây

Bản tiếng việt của ấn phẩm được dịch bởi Tổ chức Hướng tới Minh bạch tại Việt Nam, xin xem chi tiết dưới đây:

[embeddoc url=”http://ogpvietnam.org/wp-content/uploads/2018/09/02.-From-Informing-To-Empowering_VN_104-pages.doc” download=”all” viewer=”microsoft”]