Sáng kiến Đối tác Chính phủ Mở và Mục tiêu Phát triển Bền vững Số 16 : Những điểm tương đồng và khác biệt

Tài liệu này chỉ là một đóng góp khiêm tốn cho nội dung trọng tâm của Hội  nghị Thượng đỉnh Toàn cầu 2015  về Sáng kiến Đối tác Chính phủ Mở (Open Government Partnership – OGP):  Cách thức để các nguyên tắc cơ bản của chính phủ mở có thể hỗ trợ hài hòa với Chương trình nghị sự về Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hiệp Quốc sau 2015. Câu hỏi đặt ra trong bối cảnh chung là: “Tiến trình thực hiện và kết quả đạt được của OGP đã mang lại những bài học nào cho sự phát triển cũng như thực thi các chiến lược và kế hoạch hành động quốc gia nhằm đạt được Mục tiêu Phát triển Bền vững số 16 (Sustainable Development Goal Number 16 – SDG#16) đã đề ra?

Tài liệu bản tiếng anh xin tìm đọc tại: https://www.opengovpartnership.org

Tài liệu bản tiếng việt được phiên dịch bởi Tổ chức Toward transparence tại Việt Nam

[embeddoc url=”http://ogpvietnam.org/wp-content/uploads/2018/09/01.-Bhargava-and-Little_OGP-and-SDGs_VN_11-pages.doc” download=”all” viewer=”microsoft”]