Nghiên cứu các mô hình kinh doanh cho Dữ liệu Chính phủ Mở Liên kết (BM4LOGD)

Là tài liệu của các tác giả Phil Archer et al, do Ủy ban châu Âu xuất bản ngày 12/11/2013. Tài liệu đưa ra các ví dụ điển hình về 14 cơ quan của các nước thành viên Liên minh châu Âu và tổ chức thế giới sử dụng Dữ…