Thiết kế và Quản lý Diễn đàn có nhiều bên liên quan

Nội dung trong ấn phẩm này được dựa trên nghiên cứu do Bộ phận Hỗ trợ OGP ủy thác thực hiện. Nghiên cứu này nhằm mục đích:

  • Thu thập kinh nghiệm phong phú từ các quốc gia thành viên OGP với các mô hình khác nhau về đối thoại và hợp tác thường xuyên.
  • Soạn thảo một cẩm nang hướng dẫn mang tính thực tiễn và hướng vào hành động với những ý tưởng và chỉ dẫn cho cộng đồng OGP – bao gồm cả chính phủ và xã hội dân sự.

Ernesto Velasco-Sánchez là người thiết lập phương pháp và tiến hành nghiên cứu độc lập với OGP. Tất cả các phát hiện trong báo cáo nghiên cứu này bắt nguồn từ những nỗ lực lớn của ông và nên xem đây là các khuyến nghị của bên thứ ba đối với cộng đồng OGP.

Ấn phẩm này được cấp phép theo giấy phép Creative Commons Attribution 3.0 (CC BY 3.0).

Cho phép chia sẻ, sử dụng và tái sử dụng nội dung của ấn phẩm, với điều kiện phải nêu rõ tên các tác giả.

Download bản Tiếng Anh tại đây

Nội dung chi tiết bản Tiếng Việt được dịch bởi Tổ chức Hướng tới Minh bạch tại Việt Nam, vui lòng tham khảo tại đây.