Giáo sư Luật Đại học Harvard chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về phòng, chống tham nhũng tại Việt Nam

Nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo cán bộ về phòng, chống tham nhũng của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Tổ chức Hướng tới Minh bạch (TT) đã mời Giáo sư Luật Matthew C. Stephenson thuộc Đại học Harvard sang Việt Nam và có buổi toạ…

Sáng kiến Đối tác Chính phủ Mở (OGP) và vai trò của các Tổ chức Xã hội

Sáng kiến Đối tác Chính phủ mở (OGP) ra đời năm 2011 là một sáng kiến quốc tế nổi bật nhất hiện nay nhằm thúc đẩy minh bạch, trách nhiệm giải trình và khuyến khích sự tham gia của người dân vào quản lý nhà nước. Đây là…

Tài liệu Hướng dẫn về Chính phủ Mở

“Cho dù có là thành viên OGP hay không, quý vị có thể chưa thấy thuyết phục về lợi ích của chính phủ mở. Khi quý vị tham gia sáng kiến chính phủ mở, quý vị sẽ nhận được gì? Nếu quý vị còn đang bản khoăn về…

Tiêu chí thành viên

Mọi quốc gia đều có thể tham gia OGP khi hội tụ đủ điều kiện tối thiểu 75% của tổng số 16 điểm được xây dựng dựa trên 4 tiêu chuẩn hợp lệ tối thiểu (minimum eligibility criteria), bao gồm: (i) Minh bạch ngân sách, (ii) Tiếp cận…